INFORMACJE OGÓLNE

Obowiązuje od 2014-12-25

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem www.prospero.e-teatr.pl, prowadzona jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, nr NIP 526-27-07-950, nr Regon 015508468, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 1.

DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego SPRZEDAWCA – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

SKLEP – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://:www.prospero.e-teatr.pl FORMULARZ ZAKUPU – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta

TOWAR – produkt/y oferowany/e Klientowi za pośrednictwem Sklepu internetowego

KLIENT - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

CENY I OFERTY PROMOCYJNE

1.Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto – zawierają podatek VAT.

2.Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3.Sprzedawca zastrzega, że produkty umieszczone w kategorii: „Promocja? i „Wyprzedaż? w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

4.Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci „Regulaminu promocji cenowych? .

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

2.Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.

3.Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4.Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:

a)poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu

b)e-mailem na adres: tomasz.walter@instytut-teatralny.pl

5.Klient składa zobowiązanie Sprzedawcy w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty?.

6.Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia, w którym potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem i następującymi informacjami:

dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

łączna cena brutto,

sposób i termin zapłaty,

sposób i termin realizacji zamówienia,

informację o prawie odstąpienia od umowy,

informację konsumencką.

7.Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

8.Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

9.Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie między stronami umowy sprzedaży.

10.Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski i, ewentualnie, innych krajów.

11.Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt mailowy lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

SPOSÓB PłATNOŚCI

1.Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a)zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, że w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia

b)za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją doręczycielowi w momencie dostawy przesyłki.

2.Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji „za pobraniem?) w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

TERMIN PŁATNOŚCI

1.Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

2.W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

3.Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu nale- ży podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

4.W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 72 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

2.Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient wybrał opcję „za pobraniem?.

3.Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4.W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

5.Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.

6.Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.

7.Na życzenia Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.

KOREKTA ZAMÓWIENIA

1.Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze Sklepu.

2.Korekty można dokonać wysyłając e-mail na adres: tomasz.walter@instytut-teatralny.pl lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: (22) 501 70 01 (koszt połączenia według stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY TOWARU

1.Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a)odbiór osobisty w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Jazdów 1 w Warszawie (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie

b)dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej:

przy wybraniu sposobu płatności przelewem: 10,50 zł

przy wybraniu sposobu płatności „przy odbiorze?: 11,70 zł

2. Koszt dostawy ponosi:

przy zamówieniach o wartości do 399,99 zł brutto: Klient

przy zamówieniach o wartości od 400,00 brutto: Sprzedawca

3.Przed odebraniem przesyłki od doręczyciela Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TOWAR I REKLAMACJE

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli sprzedany Towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

2.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

3.Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego

Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

4.W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 &1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5)

5.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a)żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b)żądać usunięcia wady,

c)żądać obniżenia ceny,

d)odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na od wad albo wadę usunie.

6.Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, że termin ten wynosi do 14 dni.

7.W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego (księgarnia Prospero) przy ul. Jazdów 1 w Warszawie lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1.

8.Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży: oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 501 70 01 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENTA

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. Poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2.Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

3.Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.

4.Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

a)listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w rozdziale 1 &1 Regulaminu.

b)w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w rozdziale 1 &1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

5.Odstępując od umowy, Klient zobowiązany jest załączyć dowód sprzedaży: oryginał lub kopię paragonu lub faktury Vat.

6.Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

7.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia(Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8.Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się od zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9.Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1.

10.Zwrot należności nastąpi w formie przelewu na konto bankowe z którego dokonany był zakup (w przypadku zakupu za pobraniem Klient zobowiązany jest do podania numeru konta).

11.Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

12.Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego – księgarni Prospero.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych  jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1,
00-467 Warszawa, który wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem  54/2003 i posiada osobowość prawną.
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych,
z którym można kontaktować się   za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Jazdów 1 , 00-467 Warszawa
lub drogą e-mailową pod adresem: iod@instytut-teatralny.pl.
 
Dane osobowe klientów przetwarzamy w celu:
- realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania     umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
-  wystawienia rachunku lub faktury na żądanie klienta -  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art.6 lit. c RODO),
-  rozpatrzenia reklamacji klienta -  gdy  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art.6 lit. b RODO),
-  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - jakie może podnosić sprzedawca wobec klienta lub klient wobec sprzedawcy   artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO).
- przesyłania newslettera informującego o ofercie księgarni - podstawą prawną jest zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych  ( art. 6 ust. 1 lit. a),
 
Administrator przetwarza dane osobowe tak długo , jak jest to niezbędne do wykonania umowy lub obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie ich Administratorowi ma charakter dobrowolny. Wówczas dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody.
 
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Przy każdym kolejnym połączeniu się użytkownika z serwisem strona ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki cookies nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z pomocą którego użytkownik korzysta ze strony.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików.
W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcją danej przeglądarki internetowej.
 
Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznym procesom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz podmioty wspierające go w świadczeniu oferowanych przez niego usług. Należą do nich dostawcy usług technologicznych, firm kurierskich, firm świadczących usługi płatności elektronicznych (PayU).
 
Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia Państwa danych osobowych. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń z naszej strony, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych,  istnieje możliwość  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, właściwe modyfikacje powyższych zasad zostaną opublikowane na stronie internetowej  www.prospero.e-teatr.pl

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

1.Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2.Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3.Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4.Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

2.Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę i Klienta umowy sprzedaży.

2.Prawem właściwym do umów sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

3.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowanie umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przez zmiana Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik nr 1:

REGULAMIN PROMOCJI CENOWYCH

1.Organizatorem promocji cenowych jest Sprzedawca.

2.Promocją cenową są objęte produkty w zakładce „Promocja?.

3.Zasady promocji zostały określone w niniejszym Regulaminie, z tym że w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów dostępnego na stronie: www.prospero.e-teatr.pl.

4.Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi.

5.Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dokonaną zmianą.

6.Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronie internetowej, na której umieszcza informacje o ofercie promocyjnej.

7.Oferta promocyjna wiąże klientów, którzy w okresie obowiązywania oferty złożą zamówienia i zaakceptują postanowienia Regulaminu Sprzedawcy.

8.Oferta promocyjna trwa od dnia ogłoszenia do odwołania i obowiązuje zarówno w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, jak i zakupów dokonanych fizycznie w sklepie.

9.Oferta promocyjna jest skierowana do Klientów, którzy:

a)zaakceptują postanowienia Regulaminu Sprzedawcy,

b)w okresie trwania oferty promocyjnej złożą zamówienie według zasad opisanych w Regulaminie zakupów Sprzedawcy.

10.Klienci spełniający warunki uczestnictwa w promocji mogą składać zamówienia według zasad opisanych w Regulaminie zakupów Sprzedawcy.

11.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

12.Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

13.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznik nr 2:

FORMULARZ REKLAMACYJNY

…............., dn

.............20.. r.

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: …....................................................................

Adres:......................................................................................

e-mail:.....................................................................................

Tel: …......................................................................................

Nr rachunku bankowego: …......................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru: …............................................................

Nazwa towaru: ….....................................................................

Nr paragonu/faktury: …............................................................

Ogólna wartość towaru: …......................................................zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

…..............................................................................................

…..............................................................................................

…..............................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone: …..............................................

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(__)wymiana rzeczy na wolną od wad,

(__)obniżenie ceny,

(__)odstąpienie od umowy.

…............................................

(czytelny podpis reklamującego)

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli sprzedany Towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

2.Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

3.Reklamacja winny być złożona piśmie i wysłana/dostarczona na adres Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

4.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z u mowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady – art. 560 & 3 k.c.

5.Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniania lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

6.Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji i dowodem zakupu (oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT).

7.Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

8.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 501 70 01 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów: ….............

….............................................................................................................................

................................................................................................................................

...................................................................................

Data otrzymania reklamacji: …...........................

Osoba rozpatrująca reklamację: …...........................

Data rozpatrzenia reklamacji: …...............................

Dalsze postępowanie reklamacyjne - informacje dla Klienta:

….............................................................................................................................

................................................................................................................................

...............…..............................................................................................................

…......................…............................................

(data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

Załącznik nr 3

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD U MOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

….............................................................................................................................

.....................................................................................…..........

(w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz,

o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …..............................................

…..............................................................................................................

Data zawarcia umowy (*)/ odbioru (*).........................................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …...........................................................

…...........................................

(podpis konsumenta (-ów)

Data …..............................

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez poda- nia jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż prze- woźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 3), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Pań- stwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstą- pienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjąt- kiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w któ- rym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpie- nia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypad- ku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zda- rzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o od- stąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą musieli Państwo ponieść bezpośred- nie koszty przesłania zwracanych rzeczy, które mniej więcej powinny być równe kosztowi ich wysyłki do Państwa.

INFORMACJA KONSUMENCKA1

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje:

1. Dane sprzedającego

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, NIP: 526-27-07-950. REGON: 015508468, tel: +48 (22) 501 70 01

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji. (zapis tożsamy)

2. Istotne właściwości towaru

Przedmiotem umowy są: produkty opisane w Sklepie internetowym (produkty oferowane w sklepie, ich właściwości określone są na towarze)

3. Cena

Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym oraz obejmuje wszystkie elementy poza kosztami przesyłki (została podana na ra- chunku dołączonym do towaru)

4. Zasady płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a)zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, iż w tytule za- płaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego?,

b)za pobraniem, z zastrzeżeniem, iż płatność należy uiścić gotówką, przekazu- jąc ją doręczycielowi w momencie dostawy przesyłki,.

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji – „za po- braniem?) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

1Kursywa dotyczy propozycji zapisów dla przedsiębiorców, którzy zawierają umowy w miejscu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

(cena została uiszczona w całości przed wydaniem towaru)

5. Koszty i termin dostawy

1.Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a)odbiór osobisty2 w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Jazdów 1 w Warszawie (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,

b)dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej:

-przy wybraniu sposobu płatności przelewem: 10,50 zł -przy wybraniu sposobu płatności „przy odbiorze?: 11,70 zł

2.Koszt dostawy ponosi:

-przy zamówieniach o wartości do 399,99 zł brutto: Klient

-przy zamówieniach o wartości od 400,00 brutto: Sprzedawca

3.Towar wysyłany jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na ra- chunku bankowym sprzedawcy, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy. (nie dotyczy)

6. Prawo odstąpienia

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji. Prawo do odstąpienia nie dotyczy:

umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczę- ciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rze- czami;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizu- alne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opako- waniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2Uwaga – osobisty odbiór towaru przez klienta-konsumenta nie wyłącza jego prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Zapis przeciwny będzie uznany za klauzulę niedozwoloną.

umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7. Koszty odstąpienia

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następu- jących kosztów:

bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wy- syłkę towaru,

jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwy- kły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodat- kowych kosztów.

(nie dotyczy)

8. Termin związania ceną

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

(zapis tożsamy)

9. Sposób reklamacji

A. Podstawa reklamacji

Jeśli na towar została udzielona gwarancja, kupujący uprawniony jest – według własnego wyboru – do stosowania się do procedury opisanej w karcie gwaran- cyjnej albo do skorzystania z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgod- ności towaru z umową (rękojmia).

B. Prawa i obowiązki kupującego

Jeżeli w ocenie kupującego towar jest niezgodny z umową, jest on zobowiązany odesłać (zwrócić) towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia nie- zgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,

wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,

wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,

podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego.

C. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie:

14 dni, jeśli towar pochodzi od producenta krajowego,

30 dni, jeśli towar pochodzi od producenta spoza granic Polski.

D. Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji sprzedawca dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go – w terminach wskazanych w lit. C – na adres kupujące- go oraz na koszt sprzedawcy. W takim wypadku kupującemu zwrócone zostaną również poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamo- wanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie wskazanym w lit. C, poinformuje o tym nie- zwłocznie kupującego. W takim przypadku kupujący będzie uprawniony do żą- dania:

obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,

zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

W terminie do 14 dni od wskazania, z którego z roszczeń korzysta, klientowi zo- stanie zwrócona cena towaru albo jej odpowiednia część.

W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt kupującego.

(zapis tożsamy)

10. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

(zapis tożsamy)

11. Kaucja i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

(zapis tożsamy)

12.Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania rekla- macji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szcze- góły zostaną określone prze strony konfliktu.

(zapis tożsamy)